Referater 2013-2020

Referat 2020

Jagtforeningen Jyllinge Holme, - Generalforsamling den 8. januar 2020


Formanden, Hans Aare bød velkommen til medlemmerne til foreningens 79. ordinære
generalforsamling, som blev holdt i Præstegårdsladen. Der var mødt 39 af foreningens medlemmer, heraf 2 æresmedlemmer.

Formanden gav udtryk glæde for det flotte medlemstal på 145 medlemmer hvoraf 4 er æresmedlemmer.


1. Valg af dirigent.
Jørgen Kjær Larsen blev valgt som dirigent. Dirigenten blev til afvikling af mødet udstyret med
dirigenthammeren fra Kanetbroen lavet af træ dateret tilbage til år 720 efter Kristi. Dirigenten
takkede for valget og konstaterede, at forsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Formanden oplyste at aftenens drikkevarer var på foreningens regning. Yderligere oplyste
dirigenten at Kvickly Jyllinge venligt sponserede den efterfølgende bespisning i form af finker og
takkede herfor.


2a. Formandens beretning v. Hans Aare.
Formanden indledte med at mindes 3 af foreningens gamle kæmper, der desværre gik bort i 2019.
John Larsen; var foreningens mangeårige kasserer fra 1973-2009 dvs. i hele 36 år. John Larsen
udførte et kæmpe arbejde og var medårsag til at Fårelauget kom op og stå.


Per Langbjerg; en af Hans Aares allerbedste venner fra ungdommens dage. Per sad i bestyrelsen
1976 da Hans Aare blev valgt til formand.


Ib Jyde; kom til Jyllinge fra Bønnerup Strand som ganske ung mand. Ib var fisker og strandjæger
hele sit liv og Fjorden blev hans liv.


Formanden bad forsamlingen læse digtet Fjorden op. Æret være deres minde.


Herefter berettede Formanden at han i 2019 har afholdt to gode 2 møder med Formanden for
Vildtforvaltningsrådet. Formanden for Vildtforvaltningsrådet er meget interesseret i at høre
Jagtforeningens mening om vildforvaltningen. Jagtforeningen er som bekendt ikke medlem af
Danmarks Jægerforbund og kan give Vildtforvaltningsrådet et godt indblik i holdninger og
erfaringer omkring fornuftig vildtforvaltning i Danmark.
Blandt andet blev Bramgæs drøftet. Dem er der rigtig mange af og der ventes spændt på om
mulighederne for jagt/regulering af Bramgæs udvikler sig i de kommende år. Foreningens medlem
Knud Vest supplerede med at fortælle at Bramgræs kan gå så hårdt til en mark at det nærmest virker som om der har været køer.


Også Kronvildt og Dåvildt er blevet drøftet. Her venter vi på om ministeren indfører arealkrav.
Ligeledes Råvildt, hvor det bl.a. blev drøftet om bukkejagten kan skubbes eller ikke skubbes.
Formanden gav udtryk for den betragtning, at som bukkejagten er placeret i dag, medfører det ofte at det er de små bukke, der overlever og som får lov at bedække Råerne. Reelt er det fordelingen af kønnene der er helt ved side af, idet der for mange råer i forhold til bukke.

Formanden sluttede denne del af sin beretning af med at konstatere at der skal være nyt møde med Formanden for Vildtforvaltningsrådet i foråret 2020, hvilket Formanden ser meget frem til.
Herefter fortsatte Formanden sin beretning med emnet oliering af Sølvmågeæg. Olieringen af
sølvmågeæg har været meget effektiv i år. Jagtforeningen har olieret ca. 1.400 æg og resultatet heraf ses nu tydeligt i faunaen. Naturstyrelsen har fået øjnene op for dette og ser nu nødvendigheden og mulighederne i også at der bliver foretaget oliering af Sølvmågeæg andre steder i landet.


Foreningen udsatte ca. 100 gråandeællinger i 2019. Ællingerne fik en lidt hård start, idet de
desværre måtte udsættes i et forfærdeligt vejr med megen regn og storm. Men på trods af dette
overlevede de fleste. Bestyrelsen vil indstille til at initiativet fortsættes og at der i 2020 udsættes 50 gråandeællinger på Flæng og 50 på Lilleø.
Formanden berettede om Fjordens Dag der blev afholdt den 15. september 2019 i samarbejde med Nationalparken Skjoldungernes Land og Jyllinge Fiskerihavn. Fjordens Dag blev en fantastisk dag med et flot deltagerantal på ca. 200. Der var mange aktiviteter, herunder fremvisning af
fiskeredskaber, boder med muligheder for køb af skind og fisk, kaffe og kage og meget mere.
Deltagerne har på Fjordens Dag mulighed for at stifte bekendtskab med fjordens fisk. Næste
Fjordens Dag afholdes den 13 september i 2020. Formanden glæder sig meget til dette og
anbefalede foreningens medlemmer at deltage.


Formanden berettede, at han i 2019 blev valgt til Nationalparkrådet for en fireårig periode. Det har været meget givtigt med mulighed for deltagelse i drøftelser om spændende emner som jagt, natur og fritid. Nationalparken har også sponseret nye skilte ved Korskilde.
Rotter er et stigende problem på Lilleø, men der arbejdes ihærdigt på at bekæmpe dem med fælder og skydning. Et medlem supplerede emnet med at konstaterer at der med fordel kunne sættes pæle op på Lilleø så uglerne kunne side der og observere rotterne. Formanden replicerede at dette er en god ide at der har været sådanne pæle på Lilleø de sidste 4 år.
Formanden har i løbet af 2019 holdt foredrag om mange emner vedr. øerne i Roskilde Fjord. I marts blev det til et foredrag i Nationalparken Skjoldungernes Land. I april på biblioteket i Jyllinge. I maj på Eskilsø i regi af Nationalparken. I juni for Rotary med afholdelse i Foreningens jagthytte og i september i Oppe Sundbys Menighedsråd. Overalt oplever Formanden stor interesse for emnet Roskilde Fjord, herunder selvfølgelig også blandt medlemmerne på foreningsaftnerne.
Jagtforeningen har haft skarvregulering på Holmene i 2019, der er gældende helt frem til 29 februar 2020. Det er særdeles vigtigt, idet undersøgelser viser at 80% af udsat fiskeyngel bliver spist af skarv. Ved optælling på generalforsamlingen taltes at foreningen medlemmer havde skudt 21 skarv i den forgangne periode.


Formanden berørte et emne omkring kajakkers forstyrrende effekt på fældende/ fouragerende
svaner på Roskilde Fjord. Ifølge Nationalparkens pjece om kajakkernes forstyrrende indflydelse på
fouragerende svaner, har svanerne en flugtafstand på 300 meter. Dette er imidlertid ikke hvad vi
oplever når vi færdes på fjorden. Her er flugtafstanden nærmere 50 meter. Dette betyder at vi er
imod oprettelse af specielle svane-reservater.

Formanden fortalte herefter om fugletællinger på Roskilde Fjord blandt andre Edderfugle,
Stormmåge, Sølvmåge, Hættemåge, Fjordterne, Havterne m.fl. I alt ca. 4.000 ynglende fuglepar på Holmene i Roskilde Fjord. Men formanden mente at antallet er langt højere, idet Edderfuglene på optællingstidspunktet allerede for de fleste var gået af reden med ællingerne.
Formanden konstaterede at i forhold til oprettelse af stenrev på fjorden, bliver det ikke Selsøhage, men i stedet Ægholm.
Formanden opsummerede omkring nedgarn at maskestørrelser fra 1. juli til 15. november er 50 mm eller mindre) eller 65 mm eller større. Reglerne omkring bundsatte garn og flydegarn blev også opsummeret. Bundsatte garn må højst være en 1,5 m i højden og flydegarn skal kunne flyde og må ikke må røre bunden. Der blev spurgt blandt de fremmødte medlemmer, hvor man kan slå reglerne op og der blev svaret at det kan man på bekendtgørelsen om fiskeredskaber.
Ligeledes opsummerede Formanden at ørred- og skrubbegarn max må være 150 cm høje. Havørred er i yngledragt fra 15. november til 15. januar.
Formanden fortsatte sin beretning med at konstatere at hvis man til selskabsjagter vil varsle vildt til de øvrige deltagere i jagten med råb, ja så skal man huske at anvende med de rigtige begreber, dvs. Tiro betyder flyvende vildt og Varto betyder løbende vildt.
Formanden afsluttede sin beretning med at konstatere at foreningsaftenerne i forenings jagthytte en gang om måneden er en vigtig del af foreningen aktiviteter, og Formanden opfordrede foreningen medlemmer til at komme. Agenda og datoer fremgår af foreningens aktivitetskalender, der var medsendt i indbydelsen til generalforsamlingen og som yderligere kan findes på foreningen hjemmeside.
Forsamlingen tog Formandens beretning til efterretning med applaus.


2b. Beretning fra Fårelaug v. Britta Dujardin
Britta berettede om Fårelaugets drift. Fårelaugets ca. 20 medlemmer udfører de mange forskellige og givende opgaver der er knyttet til at passe fårene. Dette lige fra fordring, pasning af syge dyr, reparationer, muge ud i stalden, øremærke lam samt administrative opgaver såsom indberetninger og bogholderi.
Derudover skal der fortages vedligeholdes af bl.a. bygninger, folde, hegn, udearealer og
vindmøllen.
Der er godt kammeratskab og socialt samvær i Fårelauget. Der er nye udfordringer hvert år i form
af fx tørke, tidsler, vådt vejr etc. Og særligt i 2019 har det våde vejr været en udfordring.
Medlemmer får ét lam om året for deltagelsen i arbejdet og har mulighed for at købe laugets
produkter. Første år er man som nyt medlem ’føl’, hvor man som føl kun er på halv blus. Fårelauget har for tiden 36 moderfår. Fårelauget bestræber sig på at have 22 medlemmer og der er mulighed for at komme med på et delt medlemskab, hvor arbejdsomfanget er reduceret. Kontakt Britta, hvis du ønsker at blive medlem af Fårelauget også gerne som føl eller blot ønsker at deltage i
Fårelaugets arbejde.

2c. Fiskeudvalg v. Sam Christensen
Sam berettede om en herlig Hornfiskekonkurrence i maj. Efter byggeriet af Frederikssundsbroen er afsluttet og byggeriets både er holdt op med at sejle i den forbindelse, er der virkelig en flot fangst på hornfisk. Der blev også fanget ørred og Sam opfordrede medlemmerne til at til at deltage i det kommende arrangement til maj 2020. Det er en særdeles hyggelig dag og man behøver kun at møde op med stang. Det er også fint at møde op med båd, men det er ingen betingelse. Der er gode præmier på dagen for længste hornfisk, flest hornfisk og den største havørred.
Det blev drøftet om der skulle laves en makreldag. Sam vil vende tilbage omkring dette.


2.d Hjemmeside v. Sam Christensen.
Foreningens hjemmeside findes på www.JyllingeHolme.dk Siden har haft fint besøgstal i 2019.
Hostmaster Sam berettede at han tog hvervet for et par år siden. Skulle andre have lyst til at blive hostmaster eller hjælpe Sam med hjemmesiden, er de meget velkomne. Ligeledes opfordres alle medlemmer til at bidrage med historier eller fotos til hjemmesiden. Kontakt Sam, hvis du har egnet materiale.


2.e Rottebekæmpelse v. Sam Christensen.
Sam underbyggede Formandens beretning med at konstatere at der er rotter på rigtig mange småøer og holme i Roskilde Fjord.
Claus Agathon og hans søn Frederik har gjort en rigtig flot indsats på at bekæmpe rotterne på
Lilleø, men pga. arbejdsrelaterede rejser fik det en pause og rotterne kommer derved hurtigt igen. Det bliver understøttet af det varme vejr, der giver mulighed for at rotterne kan yngle hele sæsonen.
Det er muligt at kommunerne vil åbne op for at rotterne kan bekæmpes med gift. Det kunne være en god ide, idet det er vanskeligt at holde rotterne nede med alene skydning og fælder. Bestyrelsen vil fortsætte arbejdet med at få organiseret at rotterne bliver bekæmpet.


3. Regnskabet v. Palle Dujardin
Palle berettede at regnskabet er revideret af foreningens revisorer og udsendt til medlemmerne.
Regnskabet for 2019 balancerede med et ordinært overskud på kr. 11.051 mod kr. 21.169 i 2018.
Regnskabet er flot på plussiden fortsat pga. det høje antal medlemmer i foreningen (145
medlemmer i 2019). Foreningen har brugt 8.000,- kr mere i 2019 end i 2018. Merudgiften skyldes primært udsætning af ællinger samt hyring af en Landbrugskonsulent, der har hjulpet foreningen om at søge tilskud. Palle berettede yderligere at Fårelauget har fået 19.000,- kr af Foreningen som støtte til Fårelaugets drift.
Palle afsluttede med påminde forsamlingen om at betingelsen for Foreningen modtagelse af tilskud er at Lilleø holdes fri for tidsler og brændenælder og at denne aktivitet således er særdeles vigtig for Foreningens økonomi.

Forsamlingen godkendte det aflagte regnskab med applaus.


4. Indkomne forslag v. Hans Aare.


Formanden fulgte op på sin beretning ved at bringe til foreslag at Jagtforeningen indkøber 100 stk. fem-ugers gråænder til udsætning i juni 2020. Prisen vil være ca. 3.500 kr.
Forslaget blev vedtaget på Generalforsamlingen med applaus.


5. Fastsættelse af kontingent og indskud v. Palle Dujardin.
Kontingentet foreslås at udgøre uændret kr. 200,- Indskud foreslås uændret at udgøre kr. 0,-.
Forsamlingen godkendte indstillingen til kontingent og indskud.
6. Valg til bestyrelse v. Hans Aare.
På valg var Hans Aare, Charles Kjær Larsen og Jørgen Kjær Larsen.
Alle blev genvalgt af forsamlingen.
7. Valg af suppleant v. Hans Aare.
På valg var Claus Berner som blev genvalgt af forsamlingen.
8. Valg af revisor v. Hans Aare.
På valg var Niels Henning Johansen, der blev genvalgt.
9. Valg af formand for Fiskeudvalg v. Hans Aare.
Sam Christensen blev genvalgt som formand for Fiskeudvalget. Anders Johansen blev ligeledes
genvalgt til udvalget,
10. Eventuelt
Dirigenten gjorde opmærksom på at redeskjul i år bliver søndag den 22. marts med efterfølgende
frokost. Husk at meddele til Jan Castella hvis man vil have en ret med til frokost.
Den smukke og eftertragtede Skarvpokal skiftede i år opholdssted til Carsten Dahl som med 6 par
ben sikrede sig dette enestående trofæ indstiftet af Jyllinge Fiskerihavn.
Den ligeledes smukke og eftertragtede Sølvmågepokal fik i år opholdssted til Carsten Dahl som
med 11 par ben sikrede sig dette enestående trofæ indstiftet af Jagtforeningen Jyllinge Holme.
Dirigenten takkede for god ro og orden.


Efter duelighedsprøven udarbejdet af Roland gik de fremmødte medlemmer ombord i de
obligatoriske – og yderst velsmagende finker med tilbehør samt foreningens genstande. Endnu en
gang tak til Kvickly og Jesper for de gode finker.

Ref. Claus Berner

Få sendt foreningsmeddelelser direkte til din mail! Tilmelding til foreningens elektroniske informationsformidling kan ske til: jyllingeholme@outlook.dk

Referat 2019

Jagtforeningen Jyllinge Holme, - Generalforsamling den 9. januar 2019

 

Formanden, Hans Aare bød velkommen til medlemmerne til foreningens 78. ordinære generalforsamling, som blev holdt i Præstegårdsladen. Der var mødt 40 af foreningens medlemmer, heraf 3 æresmedlemmer. Foreningen har nu 153 medlemmer – en fremgang på 7 medlemmer i det seneste år. Medlemstallet har aldrig været højere. 

 

1. Valg af dirigent.  

Dan Poulsen blev valgt som dirigent i fravær af Jørgen Kjær Larsen, der måtte melde fra grundet influenza. Dirigenten blev til afvikling af mødet udstyret med dirigenthammeren fra Kanetbroen lavet af træ dateret tilbage til år 720 efter Kristi. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at forsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Dirigenten oplyste endvidere, at som følge af foreningens gode økonomi, var aftenens drikkevarer på foreningens regning. Yderligere oplyste dirigenten at Kvickly Jyllinge venligt sponserede den efterfølgende bespisning i form af finker og takkede herfor.   

 

Inden dirigenten tog fat på aftenens dagsorden ønskede dirigenten at lykønske Formand Hans Aare for hans nye 75 års fødselsdag. Dirigenten opsummerede formandens mangeårige og ekstraordinære indsats som formand for Jagtforeningen Jyllinge Holme. Et formandskab der strækker sig helt tilbage til 1976, hvor Hans Aare overtog formandsskabet fra sin far. Dirigenten afsluttede lykønskningen med at overrække en flaske og generalforsamlingen lykønskede herefter formanden med stående applaus.

 

2a. Formandens beretning v. Hans Aare.

Formanden indledte med mindeord for et af foreningens medlemmer, som døde i 2018: Hans Andersen. Formanden citerede digtet ’Fjorden’.

Formanden gav udtryk glæde for det flotte medlemstal på 153 medlemmer inkl. 5 æresmedlemmer.

Foreningsaftenerne i foreningshytten en gang om måneden er en vigtig del af foreningen aktiviteter, og formanden opfordrede foreningen medlemmer til at komme. Agenda og datoer fremgår af foreningens aktivitetskalender, der var medsendt i indbydelsen til generalforsamlingen og som yderligere kan findes på foreningen hjemmeside.

Yderligere gjorde formanden opmærksom på andre vigtige aktiviteter i foreningen:

- Redeskjul d. 24. marts som er en hyggelig og nyttig begivenhed hvor medlemmernes juletræer nedgraves i sandet derved omdannes til yderst vigtige redeskjul for Holmenes mange ynglende fugle.

- Bukkepral d. 16. maj kl. 9 ved foreningshytten hvor medlemmerne kan besigtige premieredagens nedlagte bukke.

- Tidselsslåningerne som er aktiviteter hen over året og som fordrer så mange af medlemmernes deltagelse som muligt, idet tidelsslåningen er selve forudsætningen for jagten på Holmene. Yderligere afsluttes tidsslåningerne altid med hyggeligt samvær, forfriskningen og ristede pølser på Lilleø.

- Fjordens dag d. 15. september 2019, der afholdes i samarbejde Nationalparken Skjoldungernes Land. I 2018 blev det en stor succes, hvor der bl.a. blev sejlet 150 gæster over til Lilleø, så stor en succes at det nu er planen at samarbejde herom i årene frem.

Foreningens gode samarbejde med Roskilde Kommune og Nationalpark Skjoldungernes Land fortsætter og formanden takkede herfor.

Oliering i 2018 af ca. 1500 sølvmågeæg på Lilleø og Holmene har vist sig at have stor betydning og resultatet kan allerede ses. Inkl. ræveregulering på Eskilsø har det nu betydet, at 62 klydepar nu ruger på Eskilsø samt at der også er rugende edderfugle. Der er ingen ræve på Eskilsø og formanden takkede Sam Christensen for hans bidrag hertil.

Også rotter bliver bekæmpet på Lilleø. 20-35 fælder er sat ud, men fælderne tager kun ungerne. Derfor er det rigtig godt, at Claus Agathon får jagtet rotter på Lilleø. Formanden takkede herfor og overrakte en vingave til Claus Agathon i den forbindelse.

Foreningshytte bliver anvendt til glæde for foreningens medlemmer. Hytten kan lånes i foreningssammenhæng ud fra gældende regler.

Jagten på Holmene den 1 oktober skal ikke forstyrres af de mange både, der kommer ud. Tidligere kom medlemmerne til Holmene primært med jagtpram, men i dag betyder de mange både og ofte større både at særligt premieredagen udvikler sig til lidt af et cirkus. Det indvirker på jagten og formanden annoncerede derfor, at der bliver sat fortøjningspæle på Langholm, Yderste Holm og Flæng Holm ved den store flækkede sten hvor foreningens jægere kan tøjre bådene den 1. oktober og gå i mand med waders derfra.

Der har i 2018 været to møder på Eskilds Ø med Formanden for vildtforvaltningsrådet, Jan Eriksen, og også Steen Asbirk fra Struckfonden. Her er der udvekslet informationer om planer for fremtidig jagt og regulering og jagtforeningen har tilsvarende fortalt om regulering af skarv, ræv og sølvmåge. Samtidig bliver der kigget på fugle og spist en bid brød. Det er et rigtig godt samarbejde som jagtforeningen gerne vil takke for.

Der er rigtig mange Bramgæs og der ventes spændt på om mulighederne for jagt/regulering af Bramgæs udvikler sig i de kommende år.

I Danmarks Jægerforbund foreslår den nationale hjortevildtgruppe begrænsning af den private ejendomsret vedr. jagt på Kronhjorte og formanden for Danmarks Jægerforbund kræver mere natur. Som svar herpå opfordrer Bæredygtig Landbrug sine medlemmer til at opsige deres medlemskab af Danmarks Jægerforbund. Læren af det er jo at vi skal huske at det er landbrugets jorde vi bedriver jagt på. 


Der er også kaos i jagttiderne på kronvildt. Hver region har nærmest deres egen jagttid og der er nu også jagt på kronvildt i brunsttiden i visse regioner?


Eftersom der glædeligvis igen er indført jagt på Sølvmåge er jagtforeningens sølvmågepokal genindført. Formanden glædede sig til at uddele pokalen på næse generalforsamling.

 

Formanden afsluttede med at bemærke at finkerne, der serveres efter generalforsamlingen, er sponsoreret af Kvickly. Tak til Jesper for at have arrangeret dette!

Forsamlingen tog formandens beretning til efterretning. 


2b. Beretning fra Fårelaug v. Britta Dujardin

Britta berettede om laugets drift. Medlemmer får ét lam om året for deltagelsen i arbejdet og har mulighed for at købe laugets produkter. Første år er man som ny medlem ’føl’. Lauget har for tiden ca. 20 medlemmer og 37 moderfår. Fårelauget bestræber sig på at have 22 medlemmer og der er mulighed for at komme med på et delt medlemskab, hvor arbejdsomfanget er reduceret. Kontakt Britta, hvis du ønsker at blive medlem af Fårelauget også gerne som føl eller blot ønsker at deltage i Fårelaugets arbejde.

Fårelauget havde i 2018 et rigtigt fint læmmeresultat! Vædderen Theo er et fint præmieret dyr, som vil give fine skind, hvilket igen giver indtægt i Fårelauget. Fårelauget er meget tilfredse med stalden på Spraglehøj. Der er ros fra Jagtforeningen og også fra andre borgere i byen på grund af Fårelaugets arbejde med naturpleje. Afgræsningen giver ca. 38.000 kr. i offentlige tilskud til Jagtforeningen og Fårelauget får ca. halvdelen af tilskuddet, hvilket giver Fårelauget en god økonomi. Fårelauget er et godt team med gå på mod og god arbejdsindsats. Fårelauget er fint omtalt på Jagtforeningens hjemmeside.

2c. Fiskeudvalg v. Sam Christensen

Ved Hornfiskekonkurrencen var der i 2018 fanget lige så få hornfisk som i 2017. Sam har kontaktet Miljøstyrelsen for at søge en forklaring på de få hornfisk i Fjorden. Styrelsen melder tilbage, at mener, at der i forbindelse med brobyggeriet syd for Frederikssund påstår en mur af sediment fra skibe der krydser Fjorden i forbindelsen med byggeriet. Denne mur af sediment betyder at både hornfisk, men også makrel ikke komme længere ind i Fjorden. For der bliver fanget mange hornfisk nord for broen.

 

2.d Hjemmeside v. Sam Christensen.

Foreningens hjemmeside findes på  HYPERLINK "http://www.JyllingeHolme.dk" www.JyllingeHolme.dk Siden har haft 10.000 besøgende i 2018 eller ca. 28 om dagen. I alt har ca. 65.000 besøgt siden.


Hostmaster Sam berettede at han tog hvervet for et par år siden. Jagtforeningens love er nu blevet opdateret på foreningen hjemmeside.

Hvis andre skulle have lyst til at blive hostmaster eller hjælpe Sam med hjemmesiden, er de meget velkomne. Ligeledes opfordres alle medlemmer til at bidrage med historier eller fotos til hjemmesiden. Kontakt Sam, hvis du har egnet materiale.

Et medlem spurgte til om der kan laves en Facebook gruppe for Jagtforeningen. Hertil svarende Sam, at det i givent fald så skal forelægges bestyrelsen, idet man skal være opmærksom på, at det er et stort arbejde at vedligeholde og idet brugere forventer at der er hurtigt svar på henvendelser, spørgsmål, indlæg m.m.

3. Regnskabet v. Palle Dujardin

Regnskabet er revideret af foreningens revisorer og uddelt til medlemmerne. Regnskabet balancerede med et ordinært overskud på kr. 21.169 mod kr. 2.793 i 2017. Regnskabet er flot pga. det højeste antal medlemmer nogensinde i foreningen.

I 2016 godkendte generalforsamlingen at restafskrive værdierne på foreningens hytter og staldanlæg. Der indgår derfor ikke længere afskrivninger i foreningsregnskabet.

Et medlem spurgte til om der med fordel kunne laves en rullende kontrakt for brugsretten af jagten på Jyllinge Holme. Hertil svarende formanden at det ikke skønnedes nødvendigt, idet samarbejde med Jyllinge og Gundsømagle Sogn bygger på mange årtiers samarbejde. 


Forsamlingen godkendte det aflagte regnskab.  


4. Indkomne forslag v. Hans Aare.
a. Formanden konstaterede, at eftersom det jo ikke er en spareforening, vil bestyrelsen gerne stille forslag om at jagtforeningen indkøber 100 stk. fem-ugers gråænder til udsætning direkte i bugten på Lilleø til Juni. Prisen vil være 3.200 kr.

Forslaget blev vedtaget på Generalforsamlingen.

b. Formanden fremlagde at Bestyresen indstiller at Niels Jørgen Henriksen bliver valgt som æresmedlem i jagtforeningen som anerkendelse for hans mangeårige medlemsskab og engagement.

Forslaget blev vedtaget på Generalforsamlingen med applaus.

5. Fastsættelse af kontingent og indskud v. Palle Dujardin
.

Kontingentet foreslås at udgøre uændret kr. 200,- Indskud foreslås uændret at udgøre kr. 0,-. Forsamlingen godkendte indstillingen til kontingent og indskud.

 

6. Valg til bestyrelse v. Hans Aare.
På valg er Jørgen Kjær Larsen, Palle Dujardin, Sam Christensen og Sven Rasmussen.

Alle blev genvalgt af forsamlingen.

Dan Christensen er ikke på valg, men har besluttet, at det var på tide at trække sig fra bestyrelsen. Formanden priste Dan for hans virke i jagtforeningen over imponerende 36 år! Dan foreslog i tidernes morgen, at der skulle får på Lilleø i stedet for kreaturer. Det var et rigtig godt forslag og sådan blev det. Et forslag der over årene har været til stor gavn for vildtbestanden på Lilleø og Holmene. Forsamlingen takkede Dan´s for hans store indsats i foreningen med applaus og en god flaske rom.

Eftersom Dan træder ud, træder 1. suppleant Charles Kjær Larsen ind i bestyrelsen.

7. Valg af suppleant v. Hans Aare.  

Der skal grundet skiftet i bestyrelsen beskrevet under punkt 6. vælges ny suppleant og formanden forslog Anders Johansen.

Anders tog imod valget og dette blev godkendt af forsamlingen.

8. Valg af revisor v. Hans Aare.  

Genvalg af Niels Henning Johansen.

 

9. Valg af formand for Fiskeudvalg v. Hans Aare.  

Sam Christensen blev genvalgt som formand for Fiskeudvalget. Anders Johansen blev ligeledes valgt i udvalget,   

 

10. Eventuelt v. Hans Aare.  

Den smukke og eftertragtede Skarvpokal skiftede i år opholdssted til Claus Berner, som med kun 1 par ben sikrede sig dette enestående trofæ indstiftet af Jyllinge Fiskerihavn!

Formanden opfordrede alle til at tage del i skarvreguleringen og oplyste, at foreningens medlemmer er bemyndiget direkte af Naturstyrelsen til at foretage regulering af skarv uanset fiskende redskaber.

Dirigenten takkede for god ro og orden. Efter duelighedsprøven udarbejdet af Roland gik man ombord i de obligatoriske – og yderst velsmagende finker med tilbehør samt foreningens genstande. Endnu en gang tak til Kvickly og Jesper for de gode finker.

 

Ref. Claus Berner   

 

 

 

Få sendt foreningsmeddelelser direkte til din mail! Tilmelding til foreningens elektroniske informationsformidling kan ske til: jyllingeholme@outlook.dk

Referat 2018

agtforeningen Jyllinge Holme, - Generalforsamling den 11. januar 2018
Formanden, Hans Aare bød velkommen til medlemmerne til foreningens 77. ordinære
generalforsamling, som blev holdt i Præstegårdsladen. Der var mødt 38 af foreningens medlemmer,
heraf 3 æresmedlemmer: John Larsen, Kurt Larsen og Leif Engsbye. Foreningen har nu 146
medlemmer – en fremgang på 10 medlemmer i det seneste år. Medlemstallet har aldrig været højere.
1. Valg af dirigent.
Jørgen Kjær Larsen valgtes til dirigent og blev til afvikling af mødet udstyret med dirigenthammeren
fra Kornétbroen. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at forsamlingen var lovligt
indvarslet og beslutningsdygtig. Dirigenten oplyste endvidere, at som følge af foreningens gode
økonomi, var aftenens fortæring på foreningens regning.
2a. Formandens beretning v. Hans Aare.
Formanden indledte med mindeord for 2 af foreningens medlemmer, som døde i 2017: Peer Jansen
og Ole Duus. Formanden citerede digtet ’Fjorden’.
Foreningens gode samarbejde med Naturstyrelsen fortsætter med den ny vildtkonsulent, Henrik
Jørgensen. Vi har således i 2017 olieret sølvmågeæg på Lilleø og bekæmpet ræve på Eskildsø. Der
er ca. 500 sølvmåger på Lilleø og Holmene, som under normale omstændigheder ville få 3 unger
hver. På grund af olieringen er tilvæksten praktisk talt stoppet, hvilket har lettet belastningen på
naturen væsentligt. Der er i øjeblikket ingen ræve tilbage på Eskildsø, og vi overvåger situationen
med vildtkamera og er klar til at rykke ud, hvis rævene flytter ind igen.
Som følge af olieringen af sølvmågeæg er terner og edderfuglene i fremgang. Vi håber, at også
hættemågen vil vende tilbage.
Foreningen har indledt et samarbejde med Nationalpark Skjoldungelandet og har haft parkens
sekretariat til frokost i jagthytten, hvor Jørgen serverede hjemmelavede, kulinariske specialiteter.
Samarbejdet retter sig især mod naturpleje med fåreavl, hvor vi jo har mange års erfaring. I
samarbejdet indgår også bekæmpelse af rotter, som er et problem på flere af holmene.
Nationalparken tilbyder deres støtte til foreningens naturbevarende arbejder.
Fårelaugets foderhus ved Korskilde er igen brændt af hærværksmænd. Med hjælp fra Roskilde
kommune har vi nu anskaffet en container til opbevaring af vores redskaber mv., og dette synes
indtil videre at have løst problemet.
Formanden var i efteråret inviteret til at fortælle om foreningens arbejde med regulering af
sølvmåge og ræve ved et møde arrangeret af nationalparken. Dirigenten ved mødet var formanden
for vildtforvaltningsrådet, Jan Eriksen, som bad om at måtte komme med på en tur til Eskildsø.
Turen blev en rigtig god oplevelse, hvor der også blev set 2 havørne på Hestholm. Som kvittering
lovede Jan Eriksen at tale om Vildtforvaltningsrådets arbejde ved foreningsaftenen den 6. februar.
–Mød op til dette spændende arrangement! Jan Eriksen er kendt for at have en pragmatisk holdning
til jagtsagen.
Jagtsæsonen 2017 blev rigtig god for gæs, men dårlig for ænder.
Ålene er nu fredet i november, december og januar for erhvervsfiskere, men ikke for fritidsfiskere.
Endvidere har mange supermarkedet standset salg af ål. Mon ikke dette kan medvirke til at standse
ålens tilbagegang.

I 2018 sker der nogle udvidelser af jagttider: Sølvmågen må således skydes igen fra 1/9 til 31/1.
Grågæs må jages 1/8 – 31/1, i august dog kun på omdriftsarealer. Krage og husskade må skydes 1
time før solopgang. Jagttid for harer øst for Storebælt er 1/10-31- 12. Agerhøne øst for Storebælt
16/9-31/10. Fasanhøne 1/10-31/1, og skovdue 16/10-31/.
Samtidigt reduceres jagten i 2018 på følgende arter: havlit er i tilbagegang og hunnen fredes.
Tyrkerdue må fremover jages 1/11-30/11. Husmår 1/10-31/1.
Det skal hilses med stor tilfredshed, at ’bør-reglen’ nu fjernes fra jagtlovgivningen!
I en forsøgsperiode tillades falkejagt og også jagt med bue og pil på større hjortearter.
2 jægere blev i efteråret taget for ulovlig jagt på Lilleø og fik konfiskeret deres jagtvåben. Husk
ALTID at kontrollere forholdene inden du tager på jagt!
Mange jægere skyder fortsat på for lagt hold og forårsager anskydninger. Nogle jægere har også
problemer med artskending. Skyd ALDRIG, hvis du er det mindste i tvivl!
På en tur på fjorden støder man på mange tomme patronhylstre. Dette er noget griseri! –Tag jeres
patronhylstre med hjem, -også når jeres halvautomat har smidt dem ud!
Finkerne, der serveres efter generalforsamlingen, er sponsoreret af Kvickly. Tak til Jesper for at
have arrangeret dette!
Forsamlingen tog formandens beretning til efterretning.
2b. Beretning fra Fårelaug v. Britta Dujardin
Britta berettede om laugets drift. Medlemmer får ét lam om året for deltagelsen i arbejdet og har
mulighed for at købe laugets produkter. Første år er man som ny medlem ’føl’. Lauget har for tiden
20 medlemmer og 35 moderfår. Der er mulighed for at komme med på et delt medlemskab, hvor
arbejdsomfanget er reduceret. Kontakt Britta, hvis du ønsker at blive medlem af fårelauget.
Lauget havde i 2017 et rigtigt fint læmmeresultat! Men flere vædderlam døde af nyresygdom, og
det er derfor besluttet at vaccinere dyrene i 2018.
Lauget får af jagtforeningen ca. halvdelen af landbrugstilskuddet, og lauget har derfor en god
økonomi.
Lauget har fået garvet skind og sælger meget flotte skind af egen produktion. Kontakt Hanne og
Jørgen, hvis du ønsker at købe skind.
2c. Fiskeudvalg v. Sam Christensen
Der er i almindelighed mange fisk i fjorden, og Sam har taget en del pigvar.
Der var dog ikke mange hornfisk på konkurrencedagen, men de fremmødte havde en fin dag!
Jørgen blev vinder med flest fisk og den største. –På denne baggrund blev det vedtaget, at samme
person fremover ikke kan løbe med begge præmier.
Jagt- og Lystfirskerhuset i Algade i Roskilde er sponsor ved arrangementet.
Knud Jørgen og Jesper Kjær oplyste, at der er sild i Oddestenshullet og også en del makrel i fjorden.
Måske skal arrangøren overveje at udvide konkurrencen?
Mød op til denne spændende dag! Medbring alene fiskegrej og redningsvest, og du kan få
medsejlads, hvis du ikke selv har båd. Din familie er også velkommen!

2.d Hjemmeside v. Sam Christensen.
Foreningens hjemmeside findes på www.JyllingeHolme.dk Siden har haft 10.000 besøgende i 2017
eller ca. 28 om dagen. I alt har ca. 65.000 besøgt siden.
Alle medlemmer opfordres til at bidrage med historier eller fotos til hjemmesiden. Kontakt Sam,
hvis du har egnet materiale.
3. Regnskabet v. Palle Dujardin
Regnskabet er revideret af foreningens revisorer og uddelt til medlemmerne. Regnskabet
balancerede med et ordinært overskud på kr. 2.793 mod kr. 3.615 i 2016.
I 2016 godkendte generalforsamlingen at restafskrive værdierne på foreningens hytter og
staldanlæg. Der indgår derfor ikke længere afskrivninger i foreningsregnskabet.
Forsamlingen godkendte det aflagte regnskab.
4. Indkomne forslag v. Hans Aare.
Bestyrelsen foreslog oprettelse af ’Rotte-udvalg’, som skal arbejde med bekæmpelse af rotterne på
Lilleø og Holmene. Sam har meldt sig som formand for udvalget. Sam kunne oplyse, at vi har fået
rottefælder af Nationalparken til brug for bekæmpelsen af rotterne, som ganske givet er årsag til, at
flere fuglearter er i tilbagegang i området. –Forsamlingen bifaldt oprettelsen af Rotte’udvalget.
Som følge af tilbagegangen i bestanden af ænder foreslår bestyrelsen, at foreningen genoptager
udsætningen af gråænder i foråret. Der stiles mod udsætning af 100 styk 6-ugers ællinger, som
udsættes på Lilleø. Foreningen har tidligere udsat ællinger med godt resultat. Hans og Roland vil
tage sig af det praktiske arbejde. Knud Jørgen tilbød at levere hvede til fodring af ællingerne.
–Forsamlingen bifaldt udsættelsen af ællinger med forventningsfuldt applaus.
Fra Claus Berner har bestyrelsen modtaget forslag om, at personer, som ønsker at blive optaget som
medlem af foreningen, skal deltage i mindst 2 tidselslåninger.
Formanden fandt forslaget meget sympatisk og mindede om, at pasningen af Lilleø og Holmene er
forudsætningen for foreningens jagtmuligheder! Alle som ønsker at jage, bør derfor hjælpe med ved
pasningen, og det er for dårligt, hvis man unddrager sig dette arbejde! –Formanden fandt dog
forslaget administrativt tungt, og med accept af forsamlingen blev forslaget ikke sat til afstemning.

5. Fastsættelse af kontingent og indskud v. Palle Dujardin.
Kontingentet foreslås at udgøre uændret kr. 200,- Indskud foreslås uændret at udgøre kr. 0,-.
Forsamlingen godkendte indstillingen til kontingent og indskud.
6. Valg til bestyrelse v. Hans Aare.
Genvalg af: Hans Aare, Roland Smits og Dan Poulsen i ordinær turnus.
7. Valg af suppleant v. Hans Aare.
Asbjørn ønsker at trække sit kandidatur på grund af sygdom og i stedet indstilles Claus Berner.
Claus valgt som ny suppleant. Formanden oplyste, at Asbjørn kommer tilbage på et senere tidspunkt.

8. Valg af revisor v. Hans Aare.
Genvalg af Niels Henning Johansen.
9. Valg af formand for Fiskeudvalg v. Hans Aare.
Sam Christensen blev genvalgt. Sam ønskede hjælp til at udføre arbejdet i Fiskeudvalget. Flemming
tilbød sin assistance og blev valgt som næstformand.
10. Eventuelt v. Hans Aare.
Formanden oplyste, at vi som bekendt i nogle år har haft Jan til at fungere som gourmet-chef ved
årets redeskjul for at sikre, at delikatesserne fik en fornuftig variation og doseredes i passende
mængder. Jan har imidlertid i år rund fødselsdag på dagen for redeskjul, og kan ikke påtage sig
jobbet. – Jørgen Aare tilbød at tage denne tunge og ansvarsfulde i år.
Hvis nogen måtte ønske at medbringe delikatesser til redeskjul, som vi alle skal prøve, skal
tilmelding derfor ske til Jørgen. aare@webspeed.dk eller 46788673/ 30202273.
Jørgen Kjær meldte sig med det samme med varme saltål med smør og sennep.
Den smukke og eftertragtede Skarvpokal skiftede i år opholdssted til Carsten Dahl, som med kun 4
par ben sikrede sig dette enestående trofæ indstiftet af Jyllinge Fiskerihavn!
Formanden opfordrede alle til at tage del i skarvreguleringen og oplyste, at foreningens medlemmer
er bemyndiget til at foretage regulering for medlemmer af Jyllinge Fiskeriforening. Regulering skal
ske i tilknytning til fiskernes redskaber.
Dirigenten takkede for forholdsvis god ro og orden. Efter duelighedsprøven gik man ombord i de
obligatoriske –og yderst velsmagende- finker med tilbehør samt foreningens genstande. Endnu en
gang tak til Jesper for arbejdet med finkerne!
Ref. Dan Poulsen

Få sendt foreningsmeddelelser direkte til din mail! Tilmelding til foreningens elektroniske
informationsformidling kan ske til: jyllingeholme@outlook.dk

Referat 2017

Jagtforeningen Jyllinge Holme, - Generalforsamling den 12. januar 2017

 

Formanden, Hans Aare bød velkommen til medlemmerne til foreningens 76. ordinære generalforsamling, som blev holdt i Præstegårdsladen. Der var mødt 35 af foreningens medlemmer, som nu tæller 136 medlemmer – en fremgang på 12 medlemmer i det seneste år. Medlemstallet har aldrig været højere.

 

1. Valg af dirigent.  

Jørrgen Kjær Larsen valgtes til dirigent og blev til afvikling af mødet udstyret med dirigenthammeren fra Kornétbroen. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at forsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Dirigenten oplyste endvidere, at som følge af foreningens gode økonomi, var aftenens fortæring på foreningens regning. 

 

2a. Formandens beretning v. Hans Aare.

Formanden indledte med mindeord for 2 af foreningens medlemmer, som døde i 2016: Ole Struve og æresmedlem, tidligere bestyrelsesmedlem Pouls Drewes Nielsen. Formanden citerede til afslutning digtet ’Fjorden’.

Vi har nu flere aktive medlemmer en nogensinde, og formanden fandt det på sin plads at minde forsamlingen om jagtlovens bestemmelser vedrørende hunde: at jagthund skal medbringes ved jagt på land, mens jagt fra pram kan udføres uden hund. Formanden oplyste endvidere, at foreningen ikke vil tolerere, at der drives jagt på foreningens område med ulovlige våben, herunder halvautomatiske bøsser med plads til mere end 2 patroner.

Foreningen forventer, at jægere, som driver jagt på Holmene, også deltager i pasningen af området og møder op til tidselslåning. Der er udsendt aktivitetsliste, hvoraf tidspunkterne fremgår, og der er i øvrigt tale om nogle timers hyggeligt samvær med efterfølgende servering af grillpølser mv. på ’Cafe Pølsepinden’. Vi kan kun drive jagt på Holmene, fordi vi har forpligtet os til at pleje området. Alle bør derfor deltage i arbejdet med naturpleje.     

Sølvmågen er fortsat fredet, men DJ har erkendt, at fredningen var en fejltagelse, og arbejder nu på at få den hævet. Tidsrammen for dette er dog uvis. – I mellemtiden har foreningen fået tilladelse til at regulere sølvmågen ved oliering af deres æg. Metoden er effektiv, og foreningen har i det seneste forår olieret ca. 1.500 sølvmågeæg. Københavns Universitet driver et forskningsprojekt, hvor effekten af foreningens arbejde med regulering af sølvmåger undersøges.

2016 var et rigtigt godt jagt-år med mange krikænder og pibeænder.

Formanden fandt det glædeligt, at foreningens nye hus i fiskerihavnen bruges flittigt. Der er tale om brug til både foreningsarrangementer og private arrangementer, men vi søger dog at trække en grænse, således at arrangementer skal have en vis forbindelse til foreningens aktiviteter eller til foreningens medlemmer. Naturstyrelsens vildtkonsulent har fået tilladelse til at bruge huset til et arrangement i februar. – Formanden takkede Jørgen og Palle for deres arbejde med administration af huset.

Der har i trækperioderne været masser af bramgæs på fjorden og på Lilleø. I 2016 indebar det, at gæssene nedgræssede Lilleø i maj måned, og at udsætningen af fårene derfor måtte udskydes 3-4 uger. Til gengæld efterlod det store antal gæs en god mængde gødning, som vi i henhold til reservatbestemmelserne ikke må tilføre på anden måde.     

Den 1. juli 2016 trådte en ny Knivlov i kraft, som er knapt så restriktiv som tidligere. Det er nu lovligt at medbringe kniv med et blad på op til 7 cm, hvis den skal anvendes til et lovligt formål. Man må dog fortsat ikke medføre kniv på offentlige steder.

Der indføres nye jagttider på kronvildt i 2017 (kalv: 1/9-28/2, spidshjort og hind: 1/9-31/1, hjort: 16/10-31/12). Der er endvidere forslag om forbud mod nedfodring af vildt med jagt for øje, forbud mod jagt i umiddelbar nærhed af foderplads, forbud mod brug af valset korn til fodring af vildt samt indførelse af afstandskrav til skydetårne på 130 meter til nabo og foderplads.

Knud Vest oplyste, at han efter at have været stærkt plaget af bramgæssene, som i foråret optrådte i flokke på 4-6.000, havde fået tilladelse til regulering af 50 gæs om dagen.

Forsamlingen tog formandens beretning til efterretning.


2b. Beretning fra Fårelaug v. Britta Dujardin

Fårelauget har siden sidste generalforsamling kunnet indvie den nye læmmestald med depotrum. En stor tak til alle, der har medvirket med frivillig arbejdskraft. Det er nu en stor fornøjelse at komme i den nye stald.

Lauget indviede stalden ved et åbent-hus-arrangement for offentligheden, hvilket blev en stor succes med mere end 100 gæster.

Som følge af de mange bramgæs på Lilleø, måtte udsætningen af får og lam i år –som nævnt i formandens beretning- udskydes i op mod 4 uger.

Britta oplyste, at alle er velkomne til laugets arrangementer, og oplyste endvidere, at lauget er åbent for optagelse af nye medlemmer. Det er muligt at indtræde med halv eller hel deltagelse, hvor udbyttet er henholdsvis et halvt eller et helt lam og hvor arbejdsforpligtelsen er afstemt efter dette. - Kontakt Britta, hvis du er interesseret i at blive optaget i fårelauget.

John Larsen hilste det meget velkomment, at interessen og opbakningen til møderne i jagtforeningen og fårelauget i dag er betydeligt større, end da han blev medlem af foreningen.

Palle Dujardin oplyste, at jagtforeningens aktivitetsliste i år er udvidet med de aktiviteter i fårelauget, som kan være interessante for andre end laugets medlemmer. Alle er velkomne!

Jørgen oplyste, at depotbygningen nu er næsten færdig og klar til indvielse.

Formanden takkede Roskilde Kommune for et godt samarbejde omkring opførelse af stalden og takkede for tilsagnet om betaling af ny hegning af grunden.

 

2c. Fiskeudvalg v. Sam Christensen

Vi havde igen en god og hyggelig dag ved hornfiskekonkurrencen på fjorden med frokost ved Østskov. Indvejningen fandt sted ved foreningens gamle hus på stranden. Hans Aare vandt Ørredpokalen, mens Jørgen Aare vandt Hornfiskepokalen.  

Der ventes også 1 2017 mange sponsorpræmier, blandt andet hundefoder fra Stjernedal Kennel. Mød op til denne spændende dag! Medbring alene fiskegrej og redningsvest, og du kan få medsejlads, hvis du ikke selv har båd. Din familie er også velkommen!

 

2.d Hjemmeside v. Sam Christensen.

Foreningens hjemmeside findes påwww.JyllingeHolme.dk Siden har nu haft 60.000 ’klik’, hvoraf 15.000 det seneste år.

Alle medlemmer opfordres til at bidrage med historier eller fotos til hjemmesiden. Kontakt Sam, hvis du har egnet materiale.  

På spørgsmål fra forsamlingen vedrørende oprettelse af Facebook-gruppe hvor også kalenderen kan lægges op, oplyste Sam, at han vil arbejde videre med denne ide. 

  

3. Regnskabet v. Palle Dujardin

Regnskabet er revideret af foreningens revisorer og uddelt til medlemmerne. Regnskabet balancerede med et ordinært overskud på kr. 3.615 mod kr. 3.203 i 2015.  

Foreningens bestyrelse har fundet det hensigtsmæssigt at ændre vurderingsprincippet for foreningens aktiver, hvorefter foreningens gamle hus på standen er fuldt nedskrevet, og udgifter til opførelse af læmmestald føres over driften. Endvidere medtages fremtidige udbetalinger af landbrugsstøtte først ved udbetalingen. Der er som følge af disse forhold registreret ekstraordinære udgifter i 2016 på kr. 64.806 således at årets resultat udgør et underskud på kr. 61.191. 

Der har været afholdt materialeudgifter på kr. 173.228 til opførelse af den nye læmmestald og depotrum. Der har været ydet støtte fra 15. Juni Fonden med kr. 135.000 og støtte fra Roskilde Kommune med kr. 22.422. Projektet havde ikke kunnet gennemføres uden denne støtte – jagtforeningen siger mange tak.

Foreningens egenkapital er ved udgangen af 2016 opgjort til kr. 130.227. Foreningen har ikke gæld.

Forsamlingen godkendte det aflagte regnskab.  

Efter spørgsmål fra John Larsen kunne Jørgen K. oplyse, at foreningen i 2016 ikke har anvendt korn til fodring af fugle.


4. Indkomne forslag v. Hans Aare.

Foreningens bestyrelse indstillede, at medlem Kurt Larsen optages som æresmedlem.

Formanden begrundede indstillingen med, at Kurt gennem en meget lang årrække har været medlem af vores forening. Selvom Kurt nu har lagt jagten på hylden, er han fortsat blandt dem, der oftest møder op, når der er brug for en hånd. Kurt deltager i vore byggeprojekter, i strandrensning og tidselslåning, er grillmester til Sankt Hans og står for serveringen i Cafe Pølsepinden. Kurt er altid i godt humør og klar til at hjælpe, når det er nødvendigt.

Forsamlingen bifaldt med applaus bestyrelsens forslag, og formanden udleverede det smukke æresmedlemsbevis i glas og ramme til det nybagte æresmedlem.


5. Fastsættelse af kontingent og indskud v. Palle Dujardin
.

Kontingentet foreslås forøget med kr. 50 til kr. 200,- Indskud foreslås uændret at udgøre kr. 0,-. Forsamlingen godkendte indstillingen til kontingent og indskud.

 

6. Valg til bestyrelse v. Hans Aare.

Genvalg af: Jørgen Kjær Larsen, Palle Dujardin, Sam Christensen og Sven Rasmussen. 


7. Valg af suppleant v. Jørgen Kjær Larsen.  

Charles Kjær Larsen blev genvalgt.  

 

8. Valg af revisor v. Hans Aare.  

Genvalg af Hans Erik Lund.

 

9. Valg af formand for Fiskeudvalg v. Jørgen Kjær Larsen.  

Sam Christensen blev genvalgt.

 

10. Eventuelt v. Hans Aare.  

Formanden kunne berette fra rævejagten fra Eskildsø, at der nu i en 5-årig periode er nedlagt 30 ræve, hvoraf 6 ræve blev nedlagt i efteråret. Mange ræve svømmer over. Det er konstateret på vildtkamera, at endnu en ræv er kommet over inden jul, så der er fortsat ræv på Eskildsø. – Medlemmer, som ønsker at jage ræv, kan kontakte formanden. Der er tale om en dejlig jagt i februar og marts. 

Palle Dujardin mindede om foreningsaftenerne: i februar underholder formanden med historier om jagten på Roskilde Fjord gennem et langt jægerliv, og i marts vil Jørgen Kjær Larsen indvie interesserede i alle hemmelighederne ved fremstilling af chokolade – og måske vil der blive givet smagsprøver. – Første tirsdag i måneden er foreningsaften.  

Poul Andersen oplyste, at han ved flere lejligheder havde konstateret grævling omkring Jyllinge. Formanden mente, at grævlingen generelt er i god fremgang, og at der er en pæn bestand i vores område. Grævlingen er dog nat-aktiv, og det er derfor sjældent, vi træffer den.

Jørgen berettede fra Fårelaugets åbent-hus arrangement, som havde været en stor succes. Lauget havde fået 2 nye medlemmer på denne dag.

Den smukke og eftertragtede Skarvpokal blev igen i år givet til Klaus Berner, som med kun 4 par ben sikrede sig dette enestående og smukke trofæ indstiftet af Jyllinge Fiskerihavn!  

Formanden opfordrede alle til at tage del i skarvreguleringen og oplyste, at foreningens medlemmer er bemyndiget til at foretage regulering for medlemmer af Jyllinge Fiskeriforening. Regulering skal ske i tilknytning til fiskernes redskaber.

Dirigenten takkede for forholdsvis god ro og orden. Efter duelighedsprøven gik man ombord i de obligatoriske –og yderst velsmagende- finker med tilbehør samt foreningens genstande. Tak til Jesper for arbejdet med finkerne!

 

Ref. Dan Poulsen  

 

 

 

Få sendt foreningsmeddelelser direkte til din mail! Tilmelding til foreningens elektroniske informationsformidling kan ske til:    jyllingeholme@outlook.dk

Referat 2016

Jagtforeningen Jyllinge Holme, - Generalforsamling den 6. januar 2016

Formanden, Hans Aare bød velkommen til medlemmerne til foreningens 75. ordinære general- forsamling, som blev holdt i Præstegårdsladen. Der var mødt 44 af foreningens medlemmer, som nu tæller 124 medlemmer samt 5 æresmedlemmer. 2015 var foreningens første år uden for DJ- medlemskab, og det er glædeligt at konstatere, at foreningen alligevel har haft medlemstilgang i løbet af året. Formanden bekendtgjorde, at foreningen led af god økonomi og derfor var vært ved aftenens fortæring.

1. Valg af dirigent

Jørgen Kjær valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede, at forsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2a. Formandens beretning v. Hans Aare.

Formanden konstaterede, at 2015 havde været et godt år for foreningen. Sondringen mellem aktive og passive medlemmer er med udmeldelsen af DJ væk, og vi er nu alle aktive medlemmer med samme rettigheder. Antallet af jægere i foreningens område har været stigende.

2015 har været den bedste jagtsæson i mands minde. Antallet af gæs har været i fortsat vækst, og foreningens medlemmer har hjembragt mange gæs og ænder, men også skarv til gryderne derhjemme.

Fårelauget er nu blevet et selvstændigt punkt på dagsordenen. Det skal dog i denne beretning nævnes, at laugets mangeårige aftale med Lindegården om læmmestald blev opsagt, og at gode råd var temmelig dyre. Vi fik imidlertid øje på Fjordmuseets bådeskur, som planlægges nedrevet, og med stor hjælp fra viceborgmester Poul Andersen fik vi på kun 14 dage tilladelse til at overtage skuret og flytte det til Spraglehøj og fik alle tilladelser til genopførelsen. Kommunen gav yderligere kr. 25.000 i tilskud til projektet, og med assistance af Dan har foreningen yderligere modtaget kr. 80.000 til projektet efter en ansøgning til 15. Juni Fonden. Vejen er nu banet til, at vi med medlemmernes frivillige arbejde får opført en fin vinter- og læmmestald til brug i årene fremover.

Desværre blev nyheden om læmmestalden bragt i utide i en artikel i Dagbladet. Selvom det er foranlediget af velmenende medlemmer, duér det ikke at vi uden koordination kontakter pressen med foreningens nyheder. Ønsker om udsendelse af pressemeddelelser skal afleveres til formanden.

Der er øjensynligt fortsat uro i DJ, og således har senest Svendborg Strandjagtforening valgt at udtræde af forbundet. DJ fører en meget uforsonlig politisk linje, og har eksempelvis på det seneste modsat sig, at en ledig plads i Vildtforvaltningsrådet skulle gives til andre jægere end DJ- repræsentanter. Lidt tankevækkende, da forbundets medlemskreds næppe udgør mere end 50 % af jagttegnsløserne.

Der har været stor interesse for lån af foreningens nye jagthytte ved havnen, og hytten har været udlånt 17 gange i det forløbne år. Alle medlemmer har adgang til lån af hytten mod overholdelse af husordenen. Henvend dig til kassereren, hvis du ønsker at bruge hytten som ramme for et arrangement.

Der er rigtigt mange bramgæs nu, og det forventes, at der gives en udvidet reguleringstilladelse til afskydning. Med den særlige status, som vores område indtager, kan vi nok ikke forvente, at tilladelsen også vil gælde for Jyllinge Holme.

Der er nu fremsat forslag om ændring af Knivloven, således at knive med blad på mindre end 7 cm gøres lovlige, hvis de bæres til et lovligt formål.

DJ og DN samarbejder fremover i Vildtforvaltningsrådet om en fælles dagsorden. Det bliver spændende at se, om vi får en politik at se, som er biologisk- og etisk velbegrundet.

DJ har valgt en ny formand for den nationale Kronvildtgruppe. Indstillingen fra Kronvildtgruppen er, at alle skal have lov til at skyde kronvildt, hvis de råder over jord, hvor der lovligt kan drives jagt. Antallet af nedlagte dyr samt størrelsen på hjortene vil dog afhænge af arealets størrelse.

Et par medlemmer kommenterede formandens ønske om at kontrollere meddelelser til pressen. Hans Aare slog fast, at meddelelser om foreningen og dens virke alene gives af bestyrelsen.

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for suspenderet, og Jørgen Kjær holdt en hyldesttale til Hans Aare i anledning af, at han nu i 40 år har bestridt formandshvervet. Jørgen fortalte, hvordan Hans og han hans far har siddet på formandsposten i næsten hele perioden siden stiftelsen af foreningen, og ridsede foreningens udvikling gennem de 40 år op. Jørgen gennemgik herunder foreningens aktiviteter i 1976, og tilskrev Hans en god del af æren for, at vi beholdt jagten i området, da den i 1990’erne var truet af fredning efter DJ’s ’køkkenbordsforlig’ med DN og DOF.

I anledning af jubilæet overrakte Jørgen en faneplade til formanden, som han straks måtte sætte på fanen. Jørgen sluttede talen med at recitere Ludvig Ludvigsens ’Jeg er født ved en bred’, hvorefter Gregers blæste et stykke på parforcehorn til formandens ære og forsamlingens fornøjelse, og Kristin og Troels foredrog ’Danmarkssangen’, så næppe et øje var tørt. – Jørgen bekendtgjorde, at jubilæumsfestlighederne vil fortsætte måneden ud og kulminere ved en reception i foreningens hus lørdag den 23. januar kl. 13-15, hvor alle er velkomne.

2b. Beretning fra Fårelaug v. Britta Dujardin.

Britta fortalte om laugets drift. Lauget har nu 20 medlemmer og har 30 moderfår samt en avlsvædder. Laugets formål er naturpleje ved afgræsning af Lilleø, således at området vedblivende fremstår som en unik strandeng, som opfylder hensigten med Natura-2000 fredningen. Laugets medlemmer deltager i vagter på i alt 4-5 uger om året og møder op på de fælles arbejdsdage.

Udbyttet af laugets aktiviteter udgør ca. 50 velsmagende efterårslam, og medlemmerne modtager hver ét lam for deres deltagelse, mens resten af lammene samt skind sælges for at skaffe finansiering til laugets drift. Interesserede til skind kan kontakte Hanne og Jørgen Aare.

Som formanden nævnte, er lauget opsagt på Lindegården men bygger nu ny stald på Spraglehøj med forventet indvielse den 28. februar.

Jørgen A oplyste, at en ræv nu etablerer bolig i fårefolden på Korskilde. Formanden lovede at ’holde øje’ og forklare den uindbudte, at området er optaget.
2c. Fiskeudvalg v. Sam Christensen

Vi havde igen en god og hyggelig dag ved hornfiskekonkurrencen på fjorden. Vejret var dog ikke med os men frokosten ved Østskov var så meget desto mere værdsat! Der var ikke de store fangster, og indvejningen fandt sted ved foreningens gamle hus på stranden. Sven Rasmussen og Jørgen Aare måtte dele førstepladsen.

Mød op til denne dag den 8. maj kl. 8:30! Medbring alene fiskegrej og redningsvest, og du kan få medsejlads, hvis du ikke selv har båd. Din familie er også velkommen!

2.d Hjemmeside v. Sam Christensen.

Foreningens hjemmeside findes på www.JyllingeHolme.dk Siden har nu haft 45.000 ’klik’, hvoraf 7.000 det seneste år.

3. Regnskabet v. Palle Dujardin.

Regnskabet er revideret af foreningens revisorer og uddelt til medlemmerne. Regnskabet balancerede med et ordinært overskud på kr. 3.203 mod kr. 2.301 i 2014. Foreningens egenkapital er ved udgangen af 2015 opgjort til kr. 186.660. Foreningen har ikke gæld.

Kasseren redegjorde for reguleringer i landbrugsstøtten efter kontrolbesøget, som fandt sted i 2014. Samlet har ændringerne indebåret en regulering på ca. 17.000 kr. – Foreningen har anket visse dele af afgørelsen, men har blandt andet erklæret sig indforstået med, at der ikke ydes miljøstøtte til Korskilde, da vi fodrer fårene på dette areal. Vi har endnu ikke modtaget svar på vores anke.

Forsamlingen godkendte det aflagte regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent og indskud v. Palle Dujardin.

Kontingentet foreslås uændret at udgøre kr. 150,- og indskud ligeledes uændret kr. 0,-. Forsamlingen godkendte indstillingen til kontingent og indskud.

6. Valg til bestyrelse v. Hans Aare

Foranlediget af den megen ros i forbindelse med formandsjubilæet erklærede Hans sig indstillet på at fortsætte hvervet foreløbigt for den kommende valgperiode. Hans Aare, Dan Poulsen og Roland Smits genvalgtes i ordinær turnus.

7. Valg af suppleant v. Jørgen Kjær.

Asbjørn Aare blev genvalgt.

8. Valg af revisor v. Hans Aare.

Genvalg af Niels Henning Johansen.

9. Valg af formand for Fiskeudvalg v. Jørgen Kjær.

Sam Christensen blev genvalgt.

10. Eventuelt v. Hans Aare.

Morten foreslog, at placeringen af foreningsaftenerne på ugedage varieres, så personer, der har arbejde på bestemte aftener i ugen, også har mulighed for at deltage. Formanden lovede at tage dette med i hans overvejelser.

Formanden oplyste, at han havde modtaget en klage fra Risø, efter der var fundet nogle skarver med afskårne bryster. Formanden pointerede, at noget sådant er med til at ødelægge jægeres omdømme i offentligheden, og opfordrede alle til at rydde op efter vore jagter.

Formanden informerede om kasserens tanker om udvikling af logo til foreningen.

Formanden kunne berette, at dirigentens væsentligste værktøj i embedet, dirigenthammeren, var fremstillet af den navnkundige Jyllinge-borger, ’Gunnar Tatol’, af et stykke egetræ, som han havde optaget fra den gamle broforbindelse over Værebro Å, Kanétbroen. Nationalmuseet har ved undersøgelse af træets årringe bestemt det til at være fældet ca. år 735.

Den smukke og eftertragtede Skarvpokal blev igen i år givet til Klaus Berner, som med 10 par ben sikrede sig dette enestående trofæ indstiftet af Jyllinge Fiskerihavn! Sam måtte med 5 par ben se sig slået i opløbet.

Formanden opfordrede alle til at tage del i skarvreguleringen og oplyste, at foreningens medlemmer er bemyndiget til at foretage regulering for medlemmer af Jyllinge Fiskeriforening. Regulering skal ske i tilknytning til fiskernes redskaber.

Finn Andersen har inviteret foreningens medlemmer på guidet tur i Dyrehaven. Nærmere om tidspunkt vil blive givet ved opslag på foreningens hus.

Formanden oplyste, at Venneforeningen for Jagt- og Skovbrugsmuseet har anmodet om at låne foreningens hus til et bestyrelsesmøde samt få en guidet tur på fjorden og til Eskildsø. –Leif Engsbye, der er bestyrelsesmedlem i museets Venneforening, orienterede om baggrunden for museets flytning til Gl. Estrup.

Dirigenten takkede for forholdsvis god ro og orden. Efter duelighedsprøven gik man ombord i de obligatoriske –og yderst velsmagende- finker med tilbehør samt foreningens genstande.

Ref. Dan Poulsen

Tilmelding til foreningens elektroniske informationsformidling kan ske til: dujardin@pc.dk

Referat 2015

Jagtforeningen Jyllinge Holme, - Generalforsamling den 14. januar 2015

Formanden, Hans Aare bød velkommen til medlemmerne til den 74. generalforsamling, som blev holdt i Præstegårdsladen. Der var mødt 33 af foreningens medlemmer. Foreningen har nu 120 medlemmer, 91 jægere, 25 naturplejere og 4 æresmedlemmer. Formanden bekendtgjorde, at foreningen som følge af god økonomi var vært ved aftenens fortæring.

1. Valg af dirigent

Jørgen Kjær Larsen valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede, at forsamlingen var lovligt indvarslet.

2a. Formandens beretning v. Hans Aare.

Formanden konstaterede, at foreningen fra 1. januar står uden for Danmarks Jægerforbund, og formanden udtrykte tilfredshed med denne kendsgerning. Der synes at være oprør i Jægerforbundet ikke mindst forårsaget af beslutningen om at flytte hovedkontoret til Kalø.

I brugergruppen for Roskilde Fjord har hidtil siddet Leif Engsbye som repræsentant for DJ og Hans Aare som repræsentant for JJH. Da Leif Engsbye ikke længere er medlem af DJ udtræder han af brugergruppen, mens Hans Aare fortsat repræsenterer JJH. Hans Aare ser gerne et tæt samarbejde mellem jagtforeningerne rundt om fjorden og ser gerne en brugergruppe med repræsentanter for alle jagtforeningerne rundt om fjorden.

Nationalparken ’Skjoldungelandet’ er nu en realitet. JJH er repræsenteret i nationalparkrådet ved Hans Aare, og vores forening nyder stor respekt for vores naturpleje. Vi har stillet os til rådighed for rådgivnings- og informationsarbejde om naturpleje for andre organisationer omkring nationalparken.

Vi har i 2014 fået nyt hegn omkring Korskilde, samt mere græsning på trekanten mod vejen. Hegnet er opsat af Roskilde Kommune. Desværre har der gentagne gange været indbrud i vores skur til fårene, og vores lager af halm er brugt til afbrænding på bålpladsen umiddelbart nord for fårefolden.

Som alle véd, blev vores nye foreningshus på havnen indviet i sommer. I vintermånederne vil der blive holdt foreningsaftener den første mandag i måneden, og alle medlemmer er velkomne! Huset kan endvidere lånes af medlemmerne til arrangementer med et jagtligt indhold. Der betales ikke leje for lån af huset, og kasseren oplyser gerne nærmere om betingelserne.

Formanden opfordrede medlemmerne til at blive bedre jægere og overholde både de jagtetiske regler og jagtlovgivningen. Det hører til god tone, at man hilser på jagtkolleger, når man møder dem. Man går ikke på jagt 1. juledag, og man véd hvad det er for fugle, man afgiver skud til! – Betingelsen for at vi kan bevare jagten fremover er, at vi alle opfører os ordentligt som jægere.

Lørdag den 7. marts holdes ’plejedag’ på Eskilsø sammen med medlemmer af Naturfredningsforeningen. Det er en hyggelig arbejdsdag, hvor der bliver serveret ragout undervejs. Alle er hjerteligt velkomne til at deltage. Der er afgang fra foreningens hus på stranden kl 8:30.

Som den eneste art har sølvmågen god fremgang på Roskilde Fjord, og bestanden vurderes nu at udgøre 1.600 par. Sølvmågen er en stor belastning for andre arter, da de er hårde ved æg og unger. Det er uforståeligt, at man har fredet sølvmågen, men vi tager nu kontakt med vildtkonsulenten for området for at søge tilladelse til regulering af mågerne ved pensling af æg.

Til afslutning rettede formanden en tak til Dan Pode Poulsen, som nu holder 25 års jubilæum som medlem af foreningens bestyrelse. Dan har blandt andet været primus motor i starten af fårelauget for ca. 25 år siden.

2b. Beretning fra Flugtskydningsudvalget v. Sven Rasmussen.

Vi havde en hyggelig aften med skydevognen i august, og Hans Jørgen, Oddestensgården skal igen have en tak for at lægge plads til denne aktivitet.

JJH er ikke mere medlem af DJ, og vi har ikke fremover adgang til DJ’s skydevogne. Det aftaltes, at formanden undersøger, og vi kan låne skydevogn et andet sted, men hvis dette viser sig umuligt, vil denne aktivitet udgå af programmet.

Det blev oplyst, at medlemmer af JJH er meget velkomne som gæster til flugtskydning på Stenløse- Veksøs bane, der har åben hver mandag fra den 19. maj.

2c. Fiskeudvalg v. Hans Aare

Vi havde igen en god og hyggelig dag på fjorden og frokost ved Østskov. – Der blev dog ikke fanget så mange fisk, 69 i alt. Der var til gengæld godt med brændevin, og det fortaber sig derfor lidt i tågerne, hvem der vandt konkurrencen.

Mød op til denne dag i maj! Der er mulighed for medsejlads, hvis du ikke selv har båd. Din familie er også velkommen!

3. Regnskabet v. Palle Dujardin.

Regnskabet er revideret af foreningens revisorer og uddelt til medlemmerne. Regnskabet balancerede med et ordinært overskud på kr. 2.301 mod kr. 2.195 i 2013.

Kasseren berettede om kontrolbesøg af konsulent fra Fødevareerhverv, som skulle kontrollere størrelsen af det areal, som vi modtager støtte til, samt at de formelle betingelser for modtagelse af støtten er opfyldt. Vi har endnu ikke modtaget resultatet af hans vurderinger, og der kan derfor være en mindre usikkerhed om den støtte,

Som nævnt i formandens beretning har kommunen bekostet nyt hegn omkring Korskilde efter stormen Bodil.

Alle udgifter til materialer til istandsættelse af vores nye hus på havnen er udgiftsført i regnskabet. Vi har af 2 gange modtaget kr. 65.000 af kommunen til dette formål, så huset har alene kostet foreningen kr. 36.502 foruden omkring 1.300 frivillige arbejdstimer. – På spørgsmål fra forsamlingen kunne kasseren oplyse, at der fremover kun vil være meget begrænsede yderligere udgifter til huset. Elforbruget vil være lavt, og der er ikke indlagt vand. Når udgifterne til huset trækkes fra det ordinære overskud, viser regnskabet et samlet underskud på kr. 34.201, der dækkes af foreningens formue.

Forsamlingen godkendte det aflagte regnskab.

4. Indkomne forslag v. Hans Aare.

 1. a)  Bestyrelsen forslag til nye love som konsekvens af udmeldelsen af DJ.

  Hans Aare redegjorde for ændringerne og påpegede, at der fremover ikke er forskel på de rettigheder som jægere og naturplejere har. HA gjorde endvidere opmærksom på bestemmelserne om foreningens opløsning, hvor det fremover vil gælde, at foreningens formue i så fald skal overdraget til menighedsrådet til brug for naturpleje på Holmene.

  Der udspandt sig en drøftelse af risikoen for fjendtlig overtagelse af foreningen. Formanden påpegede, at foreningen ikke uden godkendelse kan optage medlemmer uden for Jyllinge og Gundsømagle, og risikoen for fjendtlig overtagelse må derfor vurderes at være meget begrænset.

  Forslaget blev på denne baggrund vedtaget.

 2. b)  ForslagmodtagetfraJan:Udbuddet af lækre specialiteter til redeskjuls-arrangementethar efterhånden nået et niveau, hvor det er umuligt at prøve alt, hvilket er synd både for maden, kokkene og deltagerne. Det foreslås, at man fremover går sammen to-og-to og i fællesskab laver én ret til frokosten.

  Forslaget blev vedtaget, og Jan blev valgt til ’madformand’ til redeskjulet, hvor tilmeldinger af retter skal ske til Jan.

 3. c)  Efter forslag fra bestyrelsen blev Ole Strand valgt til æresmedlem på baggrund af en meget lang årrækkes arbejde som kritisk revisor for foreningen.

5. Fastsættelse af kontingent og indskud v. Palle Dujardin.

Kontingentet foreslås uændret at udgøre kr. 150,- og indskud ligeledes uændret kr. 0,-. Forsamlingen godkendte indstillingen til kontingent og indskud.

6. Valg til bestyrelse v. Hans Aare

Sven, Palle og Jørgen genvalgtes i ordinær turnus.

Foreningens love indeholder mulighed for at antallet af bestyrelsesmedlemmer øges til 7. Bestyrelsen anbefalede, at vi benytter os af denne mulighed med henblik på at sikre kontinuitet ved det generationsskifte, der i de kommende år skal ske i bestyrelsen. Formanden foreslog på denne baggrund, at Sam Christensen indvælges i bestyrelsen. Forsamlingen vedtog forslaget.

7. Valg af suppleant v. Jørgen Kjær Larsen.

Charles Kjær Larsen blev genvalgt.

8. Valg af revisor v. Hans Aare.

Genvalg af Hans Erik Lund.

9. Valg af formand for Fiskeudvalg v. Hans Aare.

Det blev foreslået, at foreningens nye bestyrelsesmedlem, Sam, fik sit eget ressortområde som formand for fiskeudvalget. – Forslaget blev vedtaget..

10. Eventuelt v. Jørgen Kjær Larsen.

Skarvpokalen blev i år givet til Klaus Berner, som med kun 2 par ben sikrede sig dette enestående og eftertragtede trofæ!

Formanden opfordrede alle til at tage del i skavreguleringen og oplyste, at foreningens medlemmer er bemyndiget til at foretage regulering for medlemmer af Jyllinge Fiskeriforening. Regulering skal ske i tilknytning til fiskernes redskaber, og det er aftalt med fiskeren Egon, at han har kasteruser stående på Fjorden frem til 31. januar.

På spørgsmål fra forsamlingen kunne det oplyses, at foreningen gamle hus på stranden fremover vil blive anvendt til foderhus af fårelauget. Huset tilhører foreningen og ikke havnen (som det nye hus).

Per foreslog, at vi opfordrer Natteravnene til at rundere på stranden i den varme tid for at forhindre hærværk på vores installationer til fårene.

Det nye bestyrelsesmedlem, Sam Christensen, takkede for valget og præsenterede sig selv. Sam er ansat af kommunen som ’strandinspektør’, og Sam har boet i Jyllinge i 14 år. Sam har i foreningens regi blandt andet været aktiv med udvikling af hjemmeside.

Dirigenten kunne afslutningsvis berette, at hans væsentligste værktøj i embedet, dirigenthammeren, var fremstillet af den navnkundige Jyllinge-borger, ’Gunnar Tatol’, af et stykke egetræ, som han havde optaget fra den gamle broforbindelse over Værebro Å, Kanétbroen. Nationalmuseet har ved undersøgelse af træets årringe bestemt det til at være fældet ca. år 735

Dirigenten takkede for forholdsvis god ro og orden. Efter duelighedsprøven gik man ombord i de obligatoriske finker med tilbehør samt foreningens genstande.

Ref. Dan Poulsen

Tilmelding til foreningens elektroniske informationsformidling kan ske til: dujardin@pc.dk 

Referat 2014

Jagtforeningen Jyllinge Holme, - Generalforsamling den 9. januar 2014

Formanden, Hans Aare bød velkommen til medlemmerne til den 73. GF., som blev holdt i Præstegårdsladen. Der var mødt 43 af foreningens medlemmer, som består af 87 jægere og 29 naturplejere. Formanden bekendtgjorde, at foreningen som følge af god økonomi var vært ved aftenens fortæring.

Formanden sagde mindeord om Flemming Hansen. Flemming var gennem en årrække bestyrelsesmedlem i JJH og var inkarneret jæger og fisker. Formanden oplæste FJORDEN.

1. Valg af dirigent

Jørgen Kjær Larsen valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede, at forsamlingen var lovligt indvarslet. Dirigenten oplyste, at foreningens naturplejere ikke har stemmeret på mødet.

2a. Formandens beretning v. Hans Aare.

Formanden berettede fra årets redeskjul i marts, hvor medlemmerne tager på holmene og rydder op efter vinteren samt opfører skjul af juletræer til dækning for ænderne. Efterfølgende afholdes en frokost med medbragte specialiteter. Tak til Britta og Palle for at have lagt hus til i år.

Da der blev udsat får og lam fik foreningen besøg af Roskildes borgmester, Joy Mogensen, som var meget interesseret i fuglene og vores arbejde for naturpleje.

Senere på året gæstede fødevareminister Mette Gjerskov vores forening. Ministeren var inviteret i anledning af, at Folketinget behandlede forslag om stop for EU-tilskud til foreninger. Ministeren roste efter besøget JJH og erklærede, at hun ikke havde ønske om at stoppe støtte til initiativer, som det der bliver udvist i JJH. Forslaget er senere trukket tilbage.

Der blev som tidligere år slået tidsler og brændenælder på Lilleø ved flere lejligheder. Der blev serveret grillpølser direkte fra vaskemaskine af pølsemestrene Knud og Jørgen. Fremover bliver det Sam og Jens, som står for arrangementet. Mød op til disse hyggelige aftener og hjælp med at pleje vores område.

Sam har udviklet ny hjemmeside til Foreningen. Tak til Sam for det store arbejde. Den nye hjemmeside har været medvirkende til, at foreningen har haft medlemstilgang.

Medlemmerne skal være opmærksomme på, at ved jagt på fugle fra Holmene skal egnet apporterende hund anvendes. Dette gælder ikke ved jagt fra skydepram. Hvis du er i tvivl om reglerne, så køb en pram og brug den til jagten.

Foreningen har erhvervet brugsretten til et hus på havnen. Huset er købt af Mogens Rasmussen for kr. 20.000 og derefter overdraget til I/S Jyllinge Fiskerihavn, idet der samtidigt er indgået aftale om, at foreningen fremover har brugsretten. En kreds af medlemmer er nu i gang med at istandsætte huset, som fremover til blive brugt til medlemsaftener, redeskjulsfrokost mv. Der indrettes endvidere små aflukker, som kan stilles til rådighed for medlemmerne til opbevaring af grej.

Året er gået godt i fårelauget. Som følge af den meget tørre sommer var tilvæksten på lammene meget lille. Laugets arbejde er en forudsætning for opretholdelse af forpagtningsaftalen om holmene samt erhvervelse af tilskud fra EU.

Det lykkedes os sidste vinter at få medhold i en klage til Kystdirektoratet i en høring foranlediget af, at ejeren af Østby Skalleværk ønskede at indrette lystbådehavn på stedet. Ejeren fik frist til 17/12 2013 til at fjerne havnen, men dette er endnu ikke sket. Vi fik i vores klage medhold af transportminister Henrik Dam Kristensen.

I oktober blev der holdt borger- og lodsejerhøring i anledning af planerne om oprettelse af Nationalpark Skjoldungelandet. Der viste sig at være betydelige interessemodsætninger mellem initiativtagerne og lodsejerne, og der har efterfølgende vær stilhed om dette projekt.

Efterårets storme ødelagde vores hegn på Korskilde, og vi rykker det nu 10 meter længere op ad skrænten. Samtidigt har vi aftalt med kommunen, at vi også kan afgræsse trekanten ved de gule huse.

2b. Beretning fra Flugtskydningsudvalget v. Sven Rasmussen.

Igen et godt arrangement med DJ’s skydevogn på områdets flotteste skydebane hos Niels Jørgen! - men vi måtte desværre sige ’nej’ til flere medlemmer. Så tilmeld dig snarest muligt! Prisen for deltagelse er i 2014 kr. 120 + kr. 30 for en kasse patroner. Tag eventuelt dine egne patroner med, og få dem afprøvet med hensyn til hastighed og træfbillede på en papirskive. Sven R. oplyser, om der er ledige pladser i august.

2c. Fiskeudvalg v. Hans Aare

Vi havde en god og hyggelig dag på fjorden og frokost på Eskildsø. – Der blev dog ikke fanget så mange fisk.

Mød op til denne dag i maj! Der er mulighed for medsejlads, hvis du ikke selv har båd.

3. Regnskabet v. Palle Dujardin.

Regnskabet er revideret af foreningens revisorer og udsendt til medlemmerne. Regnskabet balancerede med et overskud på kr. 2.195 mod kr. 20.615 i 2012. Faldet i resultater er bl.a. foranlediget af, at foreningen i 2013 har købt telt til sommerarrangementerne samt har startet afskrivning på foreningens hus. Foreningen har en egenkapital på kr. 217.658, og formanden forklarede, at dette var nødvendigt, blandt andet som følge at kravet om tilbagebetaling af EU midler, hvis vi får problemer med afgræsningen. Regnskabet blev taget til efterretning af forsamlingen.

På spørgsmål fra forsamlingen oplyste kassereren, at teltet kan lejes af medlemmerne til private arrangementer for kr. 1.000.

4. Indkomne forslag v. Hans Aare.

Hans Aare redegjorde for bestyrelsens forslag om, at JJH udmelder sig af Danmarks Jægerforbund. - Bestyrelsen finder, at den nye formand i udpræget grad har svigtet jagten og jægerne. - Vi mister jagt. – Et vanvittigt prestigeprojekt til 60 mio. kr. indretning af nyt DJ hovedkontor trækker forbundet væk fra de besluttende myndigheder i hovedstaden, men dog tæt på formandens bopæl. – Sagen om hovedkontoret er ’lusket’ igennem, uden involvering af medlemmerne. – Formand og

direktør har bevilget dem selv lønninger over niveauet for ministergager med 11⁄2 mio. kr. til hver samt fri bil.- Personalesituationen i DJ er dybt kritisabel.
DJ arbejder kun politisk uden hensyn den biologiske virkelighed: Duejagten er udskudt til 1/11. Råger er nu fredet. Og sidst er sølvmågen fredet!

Det er bestyrelsens opfattelse, at foreningen vil stå stærkere og mere troværdig uden for DJ end som en del af forbundet, og der er alle tegn på, at lokalforeninger i en årrække ikke vil få støtte af forbundet, som vil være optaget af flytningen til Jylland. En udmeldelse af DJ vil ikke være til hinder for, at JJH samarbejder med andre foreninger omkring fjorden i spørgsmål omkring fredninger, lokale jagttider mm., ligesom vi gjorde det i 1993, da DJ solgte jagten på fjorden.

Afstemningen holdes som en skriftlig afstemning som afsluttes den 31. januar 2014. Forslaget skal støttes af 2/3 af alle aktive medlemmer for at blive gennemført, og udmeldelsen af DJ vil i givet fald træde i kraft den 1. januar 2015, og kontingentet til DJ vil bortfalde. Formanden oplyste, at de som fortsat ønsker at have tilknytning til DJ – eventuelt for fortsat at kunne modtage JÆGER - kan indmelde sig i én af naboforeningerne eller som direkte medlem i DJ.

I den efterfølgende debat om forslaget udtrykte Leif Engsbye enighed i mange af de synspunkter, som var fremlagt af formanden.

Knud Vest var ligeledes enig i mange af synspunkterne, men ønskede ikke at støtte forslaget idet man med en udmeldelse sætter sig uden for mulighederne for at have indflydelse. KV opfordrede i stedet bestyrelsen til at samle de sjællandske foreninger i protest mod landsformanden og hovedbestyrelsen. Hans Erik Andersen ønskede ligeledes ikke at støtte forslaget, da det betyder, at man ikke længere modtager JÆGER, og vi ikke vil have adgang til skydevognen.

Der blev på mødet afleveret stemmer som viste 27 medlemmer for forslaget og 4 i mod.

5. Fastsættelse af kontingent og indskud v. Palle Dujardin.

Kontingentet består af dels kontingent til Danmarks Jægerforbund, dels kontingent til Jagtforeningen Jyllinge Holme. Bestyrelsen indstillede, at kontingentsatsen til JJH ændres fra kr. 135 til kr. 150. i det kommende år, og at der forsat ikke skal betales indskud.

Forsamlingen godkendte indstillingen til kontingent med applaus.

6. Valg til bestyrelse v. Hans Aare

Hans Aare, Dan Poulsen og Roland Smits genvalgtes i ordinær turnus.

7. Valg af suppleant v. Hans Aare.

Asbjørn Aare genvalgtes som suppleant, da han ikke havde fundet det nødvendigt at møde.

8. Valg af revisor v. Hans Aare.

Genvalg af Niels Henning Johansen.

9. Valg af formænd for flugtskydningsudvalg og Fiskeudvalg v. Hans Aare.

Genvalg på alle poster i Flugtskydningsudvalg og Fiskeudvalg.

10. Eventuelt v. Jørgen Kjær Larsen.

Jørgen lykønskede Hans Aare med den netop overståede 70-årsdag og overrakte i anledningen en flaske eliksir fra foreningen.

Skarvpokalen kunne ikke uddeles, da sidste års vinder, Sven Rasmussen havde glemt såvel pokal som nye ben. Da der ikke meldte sig andre udfordrere, besluttedes det, at Sven skulle straffes med at have pokalen stående på kaminhylden endnu et år.

Jørgen Kjær kunne fremvise 3 par sølvmågeben, og blev med dette beskedne antal årets vinder af sølvmågepokalen. Det drøftedes, om uddelingen af pokalen fremover skal indstilles i lyset af fredningen af sølvmågen. Der var fra forsamlingen forslag om, at ændre pokalen til en sølvmåge- reguleringspokal, da der stadig er stort behov for reduktion af sølvmågerne. ’

Dirigenten takkede for forholdsvis god ro og orden. Efter duelighedsprøven gik man ombord i de obligatoriske finker med tilbehør samt foreningens genstande.

Ref. Dan Poulsen

Sidste nyt:

Afstemningen om JJH’s udmeldelse af Danmarks Jægerforbund afsluttedes den 31. januar 2014. Bestyrelsen oplyser, at afstemningsresultater blev som følger:

76 % stemte for forslaget, 17 % stemte imod, 1 % stemte blankt og 6 % af de stemmeberettigede medlemmer undlod at stemme.

I konsekvens af afstemningens resultat har foreningens bestyrelse udmeldt foreningen af Danmarks Jægerforbund med virkning fra 1. januar 2015.

Tilmelding til foreningens elektroniske informationsformidling kan ske til: dujardin@pc.dk

Referat 2013

Jagtforeningen Jyllinge Holme, - Generalforsamling den 8. januar 2013

Formanden, Hans Aare bød velkommen til medlemmerne til den 72. GF., som for første gang blev holdt i præstegårdsladen. Der var mødt 32 af foreningens medlemmer. Formanden bekendtgjorde, at foreningen som følge af god økonomi var vært ved aftenens fortæring, hvilket udløste stor applaus.

1. Valg af dirigent

Jørgen Kjær Larsen valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede, at forsamlingen var lovligt indvarslet. Dirigenten oplyste, at passive medlemmer ikke har stemmeret på mødet.

2a. Formandens beretning v. Hans Aare.

I 2012 skulle Vildtforvaltningsrådet have behandlet forslag til nye jagttider, men dette arbejde er foreløbigt udskudt til 2013.

Foreningen har ved flere lejligheder udtrykt stor utilfredshed med forbundets tidligere landsformand. Utilfredsheden er blevet delt af mange jægere over hele landet, og på sidste års landsmøde fik vi valgt en ny landsformand, Klaus Lind Christensen.

HA fandt den igangværende pressediskussion om ulvens tilstedeværelse i Danmark interessant.

I en artikel i sommer stilles der i Politikken spørgsmål ved rimeligheden i at foreninger modtager arealtilskud efter EU’s landbrugsordninger. På baggrund af artiklen inviterede HA fødevareministeren til et besøg på Lilleø for en orientering om JJH’s arbejde med naturforvaltning og en præsentation af, hvad vores forening anvender den modtagne landbrugsstøtte til. Besøget fandt sted den 27. september, og ministeren gav udtryk for stor begejstring over foreningens arbejde. Forslaget om at reducere foreningers muligheder for at modtage støtte er blandt andet på denne baggrund senere trukket tilbage.

Foreningen modtog i september en invitation fra Roskildes borgmester til uddeling af ’Nordea-prisen’, som foreningen var blevet indstillet til. Formanden, Jørgen Kjær og Britta repræsenterede foreningen og modtog prisen ved en festlig højtidelighed i Roskilde.

Foreningen var i efteråret gjort bekendt med planer, som ejeren af det tidligere skalleværk i Østby havde for indretning af lystbådehavn på området. Foreningen sendte indsigelse til Kystdirektoratet på linje med flere andre organisationer. Kystdirektoratet han nu meddelt ejeren, at man ikke kan godkende planerne og har pålagt ejeren at fjerne de gamle anlæg.

Vi har i de sidste 3 år skudt 14 ræve på Eskildsø, og der er stadig ræve tilbage! – Der arrangeres anstandsjagt med riffel efter rævene, og interesserede medlemmer er velkomne til at kontakte HA for nærmere oplysninger om tidspunkter.

Fårelauget udfører et stort og vigtigt arbejde med afgræsning af Lilleø, hvilket er en forudsætning for opretholdelsen af aftalen om leje af Holmene. Det er vanskeligt at holde økonomi i lauget, og foreningen har derfor besluttet foreløbigt at give lauget et fast tilskud på kr. 25.000 om året.

Under indkomne forslag vil bestyrelsen fremlægge forslag til opdeling af vores kreds i 2 kredse. Den nuværende størrelse med 18.000 medlemmer og 130 lokalforeninger er uhensigtsmæssig, og vi ser aldrig kredsformanden i foreningerne.

Der er for tiden drøftelser om stramning af Natura 2000 betingelserne for vores del af fjorden, og DOF støtter stramninger i jagtmulighederne. HA mener dog ikke sandsynligheden er stor for at stramningerne bliver gennemført.

Årets jagt på holmene er forløbet godt. Der har været mange fugle, og vi har fået en del nye medlemmer.

Skarv kan reguleres i perioden 1/8 til 28/2. JJH har indgået aftale med fisker Egon Christensen, som giver generel tilladelse til foreningens medlemmer til regulering. Tilladelse kan fås hos formanden og skal medbringes under jagten. Den som skyder flest skarver i en sæson får tildelt en smuk vandrepokal, som er givet af fiskeriforeningen.

Formanden opfordrede alle til at give kassereren email-adresser for at lette kommunikationen og reducere portoudgifterne!!

Foreningen arbejder på at købe Mogens Rasmussens skur på havnen, og Jørgen Kjær er valgt som tovholder på denne sag. Formanden håber, at vi får en afklaring af dette inden for det kommende år.

Formanden opfordrede medlemmerne til at aflevere juletræer på standen til brug for redeskjul.

Der var efter formandens beretning en drøftelse af foreningens bestræbelser på at tiltrække flere unge medlemmer.

2b. Beretning fra Flugtskydningsudvalget v. Sven Rasmussen.

Igen et godt arrangement med DJ’s skydevogn på områdets flotteste skydebane hos Niels Jørgen! Prisen for deltagelse er kr. 100 + kr. 25 for en kasse patroner. Tag eventuelt dine egne patroner med, og få dem afprøvet med hensyn til hastighed og træfbillede på en papirskive. Sven R. oplyser, om der er ledige pladser i august.

2c. Fiskeudvalg v. Hans Aare

Vi havde en god og hyggelig dag på fjorden og frokost på Skovgærdet. – Der blev fanget over 100 fisk inklusiv en pæn ørred.

Mød op til denne dag i maj! Der er mulighed for medsejlads, hvis du ikke selv har båd.

3. Regnskabet v. Palle Dujardin.

Regnskabet er revideret af foreningens revisorer og udsendt til medlemmerne. Regnskabet balancerede med et overskud på kr. 20.615 mod kr. 11.309 i 2011. Foreningen har en egenkapital på kr. 215.463, og formanden forklarede, at dette var nødvendigt, blandt andet som følge at kravet om tilbagebetaling af EU midler, hvis vi får problemer med afgræsningen. Regnskabet blev taget til efterretning af forsamlingen.

4. Indkomne forslag v. Jørgen Kjær Larsen.

Fra Jørgen Aare var indkommet forslag om at ændre betegnelsen ’Foreningens Love’ til ’Foreningens Vedtægt’ Forslaget som afstedkom en engageret drøftelse af finurligheder i dansk sprogbrug, blev efter afstemning afvist.

Som aftalt på generalforsamlingen i 2012 fremlagde bestyrelsen forslag til ændringer i foreningens love, og formanden gennemgik ændringerne og forklarede baggrunden for disse. På baggrund af forsamlingens drøftelser blev det vedtaget at indarbejde ændringer vedrørende jægere og naturplejere og æresmedlemmer i § 4 og § 5. De nye love blev med disse ændringer vedtaget af forsamlingen. De nye love udsendes sammen med referatet fra generalforsamlingen.

Jørgen Aare rejste spørgsmålet om stemmeret til passive medlemmer (naturplejere), hvilket afstedkom en drøftelse af emnet i forsamlingen. Formanden udtrykte sympati for forslaget, men sagde samtidigt, at dette ville være uforeneligt med DJ’s vedtægter. Bestyrelsen vil overveje, hvorledes der kan gives naturplejere større indflydelse på beslutninger truffet i foreningen.

HA fremlagde forslag om opdeling af kreds 7. i 2 mindre kredse jf. omtalen i beretningen. – Forsamlingen vedtog dette forslag, der herefter sendes til JKF.

HA fremlagde forslag om at udnævne Poul Dreves Nielsen samt Ib Schaaning Andersen til æresmedlemmer efter mange års medlemskab og stort arbejde for foreningen. – Forsamlingen vedtog forslaget med applaus.

5. Fastsættelse af kontingent og indskud v. Palle Dujardin.

Kontingentet består af dels kontingent til Danmarks Jægerforbund, dels kontingent til Jagtforeningen Jyllinge Holme. Det var på dagen for generalforsamlingen ikke klart, hvad kontingentet til DJ vil være for 2014. Bestyrelsen indstillede, at kontingentsatsen til JJH er uændret i det kommende år (kr. 135,-), og at der forsat ikke skal betales indskud.

Forsamlingen godkendte indstillingen til kontingent.

6. Valg til bestyrelse v. Hans Aare

Jørgen Kjær Larsen, Sven Rasmussen og Palle Dujardin genvalgtes i ordinær turnus.

7. Valg af suppleant v. Hans Aare.

Charles Kjær Larsen og Asbjørn Aare valgtes som suppleanter.

8. Valg af revisor v. Hans Aare.

Efter forslag fra bestyrelsen valgtes Hans Erik Lund.

9. Valg af formænd for Flugtskydningsudvalg og Fiskeudvalg v. Hans Aare.

Genvalg på alle poster i Flugtskydningsudvalg og Fiskeudvalg.

10. Eventuelt

HA beklagede, at medlemmernes afskydning af sølvmåger de senere år er faldet en del. Sølvmågen er hård ved områdets bestand af ænder og vadefugle, og en større afskydning af sølvmåger vil medvirke til at give de øvrige arter bedre muligheder. Foreningens bestyrelse har derfor besluttet hvert år at uddele en præmie til den, som skyder flest sølvmåger (dog mindst 10). Præmien består af en middag for 2 personer på Søfryd i tillæg til den betydelige hæder, som medlemmet opnår ved modtagelse af Sølvmågepokalen.

Jørgen Madsen takkede foreningens formand og bestyrelse for et aktivt arbejde i foreningen.

Jørgen Aare anmodede om, at foreningens ændrede love fremsendes til medlemmerne.

Forsamlingen drøftede herefter, om foreningen skal have udviklet en hjemmeside. Formanden og kassereren arbejder videre med dette.

Mågepokalen tildeles Hans Aare som kunne fremvise 2 par sølvmågeben. - Resultatet er for dårligt! - Alle bør deltage i afskydningen af sølvmåger for at gøre livet for vade- og andefugle nemmere.

Skarvpokalen tildeltes Sven Rasmussen for 2 par ben mod ét par fra Leif Engsbye

Dirigenten takkede for forholdsvis god ro og orden. Efter duelighedsprøven gik man ombord i de obligatoriske finker med tilbehør samt foreningens genstande.

Ref. Dan Poulsen

Tilmelding til foreningens elektroniske informationsformidling kan ske til: dujardin@pc.dk